Adatkezelési szabályzat

1. Bevezetés
2. Fogalmak
3. Az adatkezelés elvei, meghatározások
4. A személyes adatok köre, adatkezelés célja, jogcíme, illetve időtartama
5. A személyes adatok tárolása
6. Az adatkezelő adatai, elérhetősége
7. Jogorvoslati lehetőségek
8. Vonatkozó jogszabályok paragrafusai

1. BEVEZETÉS

A Fortunaweb 2011 Kft. (Cg.: 13-09-151222, székhelye: 2377 Örkény Zrínyi utca 28., nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: Társaság) a működése során végzett adatkezelési tevékenységét a jelen adatkezelési szabályzatban (a továbbiakban: Adatkezelési Szabályzat) foglaltaknak megfelelően és a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően végzi.

Az Adatkezelési Szabályzat mindenkori hatályos változata elérhető és megismerhető a http://famunka.hu weboldalon.

A Társaság fenntartja magának a jogot jelen adatkezelési nyilatkozat módosítására.

Amennyiben a felhasználóknak az Adatkezelési Szabályzat vonatkozásában bármely kérdésük merülne fel, annak értelmezésével kapcsolatban a Társaság írásban, az info@famunka.hu e-mail címre küldött kérdésre elektronikus formában, vagy a Társaság székhelyére küldött postai küldeményre írásos formában, postai úton tájékoztatást nyújt, legkésőbb a kérdés beérkezését követő 15 napon belül.

A felhasználók jogosultak a Társaságtól tájékoztatást kérni személyes adataik kezeléséről; kérhetik továbbá személyes adataik helyesbítését; a személyes adataik törlését vagy zárolását a fent megjelölt e-mail címre vagy postai címre küldött e-mail, levél útján.

A Társaság kijelenti, hogy mint szolgáltató kiemelt jelentőséget tulajdonít a szolgáltatást igénybe vevők személyes adatai védelmének, információs önrendelkezési jogukat a legmesszebbmenőkig tiszteletben tartva.

A Társaság a rendelkezésére bocsátott adatokat bizalmasan kezeli, és minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatokat megőrizze, az adattároláshoz és azok feldolgozásához kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést a hatályos jogszabályoknak megfelelően teljes körűen biztosítsa.

2. FOGALMAK

1./ érintett: bármely meghatározott, személyes adatai alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – beazonosítható természetes személy;

2./ személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret – , valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

3./ hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

4./ tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

5./ adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja,

6./ adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosításra alkalmas fizikai jellemzők rögzítése

7./ adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele,

8./ nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele,

9./ adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges,

10./ adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából,

11./ adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése,

12./ adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik,

13./ adatfeldolgozó: az a természetese személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az adatkezelővel kötött szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi,

14./ adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

3. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

Az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni, feldolgozni.

Személyes adat csak és kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető, azzal, hogy az adatkezelésnek minden szakaszban meg kell felelnie az adatkezelés céljának.

Az adatoknak a tárolásuk céljával arányban kell állniuk, az adatkezelés céljának meg kell felelniük, azon nem terjeszkedhet túl nem, így a Társaság csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas, azzal, hogy a kezelés – ide nem értve azt az esetet, amikor az érintett adatainak törlését kéri – csak és kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékig és ideig tart.

A Fortunaweb 2011 Kft. által kezelt adatok felvételére és kezelésére az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kerül sor.

Erre való tekintettel a Társaság az érintettek által megadott adatokat az érintettek hozzájárulásával, az érintett által igénybe venni kívánt szolgáltatás teljesítése érdekében kezeli.

A Társaságnál alkalmazott adattárolás módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak az adatkezelés és tárolás szükséges idejének fennállásáig lehessen azonosítani.

Az Adatkezelési Szabályzat pontos, részletes és közérthető tájékoztatást, információt nyújt az érintettek részére az adatkezelés minden részletéről, így annak céljáról, jogalapjáról, az adatkezelésre- és feldolgozásra jogosult személyről, az adatkezelés időtartamáról.

Az Adatkezelési Szabályzat tartalmazza továbbá az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségének ismertetését is.

A Társaság a személyes adatokat harmadik személyek számára csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist csak akkor kapcsolja össze más adatkezelővel, ha ahhoz az érintett előzetesen, írásban kifejezetten hozzájárult, vagy törvény megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adat vonatkozásában teljesülnek.

4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A Társaság hírleveleivel, promóciós anyagaival, üzleti ajánlataival, szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelése önkéntes információszolgáltatáson, az érintett által adott önkéntes hozzájáruláson alapul.

Amennyiben a jogszabály bizonyos adatok vonatkozásában kötelezően előírja azok egy részének megőrzését, továbbítását, az adatközlésről az érintetteket az általuk megadott elektronikus elérhetőségen tájékoztatja.

A Társaság a felhasználók által a felhasználó által a http://famunka.hu honlapján, a felhasználó által kiválasztott szolgáltatás vonatkozásában kezeli az adatokat, adott ügyre vonatkozóan.

A kezelt adatok köre: A társaság az alábbi ügycsoportok vonatkozásában kezeli, illetve használja az egyes pontoknál felsorolt adatokat, amennyiben ahhoz az érintett önkéntesen hozzájárul.

1./ Árajánlatkérés

A kezelt adatok köre: név, cím (helyiségnév), telefonszám, e-mail cím, ajánlatkérés tárgya

Adatkezelési cél: Az érintett által megadott alapján árajánlat készítése és továbbítása.

Adatkezelési jogalap: az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: az adatokat a Társaság azon időpontig kezeli, amíg az ajánlatkérésre az árajánlatot az érintett részére megküldi, majd arra választ kap.

Amennyiben a válasz az ajánlatban meghatározott határidőn belül nem érkezik meg, a Társaság az érintett által megadott adatokat törli.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám

Adatkezelési cél: Az érintett részére és kérésére hírlevél küldése

Adatkezelési jog alap: az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: az adatokat a Társaság addig kezeli, amíg a felhasználó a hírlevélről le nem iratkozik, a regisztrációt nem törli, vagy amíg egyéb úton nem jelzi, hogy a hírlevelet a továbbiakban nem igényli.

A személyes adatok módosítását, törlését, a hozzájárulás visszavonását az érintett bármikor kezdeményezheti a info@famunka.hu e-mail címre küldött e-mail, vagy a: Fortunaweb 2011 Kft. Örkény 2377 Zrínyi utca 28. címre küldött levél útján.

A hírlevelekről történő leiratkozásra lehetőség nyílik a hírlevelek alján lévő link segítségével is.

A Társaság a 4. fejezetben meghatározott eseteken kívül törli az adatokat az alábbi esetekben: a személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki –; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Egyéb adatkezelések:

A Társaság tájékoztatja az érintetteket, hogy kivételes esetekben a Társaság köteles tájékoztatást adni, adatokat közölni, átadni, iratokat rendelkezésre bocsátani (ezen esetek: bíróság, ügyészség, nyomozóhatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, adatvédelmi biztos, vagy a jogszabály felhatalmazása alapján más jogosult szervek megkeresése).

A Társaság ezen megkeresések során csak annyi és olyan adatokat ad át, amelyek a megkeresés célja megvalósításához, a Társaság kötelezettségének teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek.

5. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA

A Társaság a holnapjával, hírleveleivel és ajánlataival, és más szolgáltatásaival kapcsolatos személyes adatkezeléseket a székhelyén végzi, és az adatok a DiMa.hu Kft. (Cg.: 09-09-014017, székhelye: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó) által biztosított szolgáltatás útján a DiMa.hu Kft. tárhely szolgáltatónál tárolja.

A Társaság a személyes adatok kezelésére szolgáló környezetet akként hozta létre, hogy az informatikai környezet alkalmas arra, hogy a kezelt adatokhoz való hozzáférés korlátozva legyen, így ahhoz illetéktelen harmadik személyek nem férhetnek hozzá.

A Társaság az adatokról biztonsági mentést készít.

A Társaság az adatkezelés során az elvárt biztonságot biztosítja, valamint informatikai rendszere a technológia ismert állásának megfelelő eszközökkel védett a számítógéppel kapcsolatos bűncselekményekkel szemben.

6. ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

név: DiMa.hu Kft.

székhely: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó

cégjegyzékszám: 09-09-014017

adószáma: 14079665-2-09

telefonszám: 06-52-322-121

7. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az info@famunka.hu e-mail címen tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről.

Ugyanezen e-mail címen kérheti adatai helyesbítését, illetve – ide nem értve a jogszabály által elrendelt adatkezeléseket – törlését, zárolását, vagy a hírlevélről történő leiratkozást.

A Társaság, mint adatkezelő, az általa kezelt adatokról, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról, az adatkezelő személyéről, minden az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre tájékoztatást nyújt, amennyiben az érintett azt a fenti e-mail címen kéri.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni
(cím: 1126 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint, amennyiben az érintett a személyes adatának kezelése ellen tiltakozik, a 2011. évi CXII. törvény 21. §-ában meghatározott esetekben az adatátvevő, az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, amely soron kívül jár el.

Az eljárás lefolytatására jogosult bíróság az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

8. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az önrendelkezési szabadságról

2001. évi XCVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

Nyílászárók, és egyéb fa munkák egyedi igényekre szabva!

Kérjen árajánlatot!